Kvalita a bezpečnosť

Kvalita je pre našu spoločnosť jednou zo základných požiadaviek. AURA má od roku 2000 certifikovaný systém riadenia akosti podľa štandardu ISO 9001 pre procesy:

  • Výskum a vývoj aplikačného software a dodávky informačných systémov
  • Dodávky a servis HW a SW, projekty a inštalácie dátových sietí
  • Dodávky informačných systémov pre zabezpečenie a vyhodnocovanie NBC (nukleárnej, biologickej a chemickej) situácie
  • Školiaca činnosť v oblasti dodávaných informačných systémov, SW a HW produktov
  • Spracovanie návrhu kodifikačných údajov o výrobku

Pre realizáciu náročných projektov vo vojenskej oblasti zaviedla AURA systém akosti podľa štandardu NATO AQAP 2110 (ČOS 051622) a v roku 2005 získala príslušné osvedčenie.

Vedenie spoločnosti vyhlásilo politiku kvality záväznú pre všetkých pracovníkov AURY s cieľom motivovať ich k neustálemu zvyšovaniu kvality vo všetkých dôležitých oblastiach.

Trvalý dôraz na zvyšovaní kvality produktov a služieb spoločnosti AURA bol na začiatku februára 2009 potvrdený získaním certifikácie ISO 8000-110:2008 Master Data Quality Manager. Spoločnosť AURA obdržala tento certifikát od medzinárodnej organizácie ECCMA ako prvá v Českej republike.

V roku 2011 bola v spoločnosti AURA, s.r.o. úspešne dokončená certifikácia systému managementu bezpečnosti informácií (ISMS). Od 7.10.2011 spoločnosť AURA, s.r.o. vlastní certifikát č. CQS 204/2011 potvrdzujúci zhodu systému managementu bezpečnosti informácií podľa normy ČSN ISO/IEC 27001:2014.

Titul MDQM™, ktorý bol udelený jak jednotlivým úspešným absolventom certifikačných testov, tak aj spoločnosti AURA ako celku, je potvrdením, že AURA trvale dodáva svoje služby v špičkovej kvalita a že v oblasti riadenia kvality dát úspešne aplikuje najmodernejšie trendy vrátane systému eOTD a automatizácie kodifikačného procesu.

Bezpečnosť

AURA je držiteľom overenia od Národného bezpečnostného úradu Českej republiky, že môže byť zoznámená s utajovanými informáciami do a vrátane stupňa utajenia “Dôverné”.


Certifikáty