IS Súdny exekútor

Informačný systém pre exekútorský úrad

Komplexný informačný systém pre spracovávanie exekučnej agendy používaný viac ako 120 exekútorskými úradmi v Slovenskej republike a viac ako 80 exekútorskými úradmi v Českej republike.

Informačný systém Súdny exekútor je komplexný informačný systém, uľahčujúci činnosť exekútorských úradov, prostredníctvom ktorého budete môcť efektívne evidovať celý priebeh exekučného konania od prijatia návrhu na vykonanie exekúcie až po jej záverečné vyúčtovanie.

Tento špeciálny a na mieru zhotovený program s prehľadným a praktickým ovládacím prostredím, umožňuje rýchlu, spoľahlivú a efektívnu prácu. IS Súdny exekútor bol vytvorený s vyžitím dlhoročných skúseností autorského tímu s prevádzkou predchádzajúcich verzií systému mnohými používateľmi.

IS Súdny exekútor spĺňa požiadavky podľa zákona č. 233/1995 Z.z., o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a vyhlášky č. 288/1995 o odmeňovaní a náhradách súdnych exekútorov v platnom znení.

Kľúčové vlastnosti IS Súdny exekútor

 • prehľadná evidencia návrhov na vykonanie exekúcie
 • import návrhov na vykonanie exekúcie doručených v elektronickej podobe
 • evidencia údajov o účastníkoch konania vrátane, právnych a iných zástupcov, predchodcov, zamestnávateľa, a i.
 • evidencia úkonov, príloh a činností k jednotlivým spisom
 • hromadné vytváranie dokumentov pre úkony a možnosť ich ďalšej úpravy
 • systém umožňuje užívateľovi editovať vzorové dokumenty (šablóny) a vytvárať nové
 • evidencia telefonátov priamo v spise
 • sledovanie všetkých finančných operácii, s možnosťou automatického rozdelenia úhrad
 • evidencia a automatický výpočet úrokov so zohľadnením uhradených splátok
 • vedenie splátkového kalendára
 • vytváranie faktúr a ich export do účtovníctva
 • sledovanie lehôt a termínov, zadávanie a sledovanie plnenia úloh jednotlivým pracovníkom s možnosťou pripomienky úlohy

Podpora elektronického bankovníctva

 • možnosť vytvárania príkazov a evidencia odoslaných platieb bezhotovostným spôsobom alebo v hotovosti
 • elektronické nahrávanie bankových výpisov a vytváranie elektronických bankových príkazov

Pošta

 • spracovanie a evidovanie odoslanej a došlej pošty a evidencia doručeniek
 • vytváranie a tlač podacieho hárku a obálok
 • automatické evidovanie poštových nákladov v spise
 • elektronická podateľňa (odosielanie vyhotovených dokumentov e-mailom a príjem e- mailových správ priamo do systému)
 • skenovanie došlých dokumentov priamo v aplikácii
 • možnosť zasielania SMS správ účastníkom ex. konania

 Elektronické súčinnosti

 • automatické prepojenie na Centrálny register exekúcií
 • elektronická lustrácia bánk a blokácie účtov
 • elektronické lustrácie a blokácie motorových vozidiel
 • elektronické súčinnosti do Sociálnej poisťovne a Katastra nehnuteľností
 • elektronická súčinnosť do Obchodného a Živnostenského registra
 • elektronická súčinnosť na Register obyvateľov
 • sledovanie konkurzov podľa Obchodného vestníku
 • automatické spracovanie elektronických odpovedí na súčinnosti.
 • prenos údajov zo súčinností priamo do vytváraných dokumentov

Vzdialený prístup

 • možnosť vzdialeného prístupu pre pracovníkov úradu
 • možnosť nahliadnutia pre oprávnených do vybraných časti Vašej agendy, podľa Vami nastavených prístupových práv
 • zabezpečenie proti vstupu neoprávnených osôb a proti úniku dôverných údajov pomocou šifrovaného spojenia (SSL)

 Technická podpora a údržba

 • informačný systém Súdny exekútor je neustále vyvíjaný a upravovaný formou aktualizácií tak, aby pružne reagoval na legislatívne zmeny aj na nové požiadavky samotných užívateľov
 • poskytovanie telefonických a elektronických konzultácii „HOTLINE“, vzdialená správa, hromadné aj individuálne školenia a servisné návštevy v sídlach exekútorských úradov

Pripravované novinky

 • elektronické príkazy na začatie a exekučné príkazy prikázaním pohľadávky z účtu
 • automatické zadávanie elektronických súčinností a vyhodnocovanie ich výsledkov
 • komunikácia zo súdmi v elektronickej podobe
 • komunikácia prostredníctvom dátových schránok
 • integrácia zaručeného elektronického podpisu

Prechod na nový systém

 • zabezpečíme prevod dát z Vášho doteraz používaného systému
 • školenie nových používateľov po prechode na IS súdny exekútor

Vyskúšajte demoverziu zadarmo

 • možnosť vyskúšania si plne funkčnej demoverzie priamo na stránkach spoločnosti www.aura.cz/issenewsk
 • pre prístupové meno a heslo nás prosím kontaktujte e-mailom alebo telefonicky