ISL – Informační systém logistiky

logo_ISLKomplexní IS pro vojenskou logistiku

ISL je rozsáhlý informační systém Ministerstava obrany (MO) a Armády České republiky (AČR), který se vyznačuje komplexní funkčností pokrývající oblast:

  • řízení akvizice
  • řízení zásobování
  • údržba výzbroje a techniky
  • správy nemovitého majetku
  • řízení dopravy
  • řízení logistiky atd., včetně rozhraní na podstatné spolupracující systémy

ISL se vyznačuje velkým počtem uživatelů (řádově se jedná o stovky až tisíce) a velkým územním rozsahem (pokrývá území celého státu, včetně exteritoriální logistiky zahraničních misí).

ISL v současné době poskytuje informační podporu logistice ozbrojených sil České republiky ve všech jejích důležitých funkčnostech a plní úlohu základního nástroje pro analýzu, plánování, rozhodování a realizací logistických činností na všech úrovních velení a řízení ozbrojených sil.

AURA má v tvorbě informačních systémů pro logistiku dlouholetou tradici – věnuje se jim již od svého založení v roce 1989 a od roku 1994 je výrazně orientována na projekty pro vojenskou logistiku. Pracovníci AURY mají v této oblasti více než dvacetileté zkušenosti, které zúročují v rámci vývoje a podpory implementace IS.


Řešení na míru

Vzhledem ke specifikům, která má logistika každé speciálně zaměřené organizace-zákazníka, je ISL navržen, vyvinut a dále přizpůsobován „na míru“ požadavkům konkrétního zákazníka.

Prvním nezbytným krokem při vývoji IS je strategická analýza a rozhodnutí, které části a v jakém pořadí mají být nasazeny. Strategická analýza, vzhledem ke svému rozsahu a nezbytným průběžným organizačním změnám, je „živým“ dokumentem neustále konfrontovaným s požadavky budoucí praxe.

ISL je vzhledem ke svému rozsahu budován přírůstkovou metodou a postupně jsou nasazovány jeho jednotlivé části podle priorit a časového rozvrhu stanoveného strategickou analýzou.

ISL je distribuovaný informační systém, při jehož vývoji se využívají moderní, avšak praxi ověřené informační technologie. Naši špičkoví odborníci v oboru informačních technologií vytvořili tzv. technologickou linku“, která poskytuje vývojovému týmu jednotnou
technologii, pracovní postupy a vhodné softwarové nástroje pro všechny fáze životního cyklu vývoje informačního systému. Technologická linka ulehčuje především rutinní činnosti vývojářů, a tak jim umožňuje soustředit se na kreativní práci.


Subsystémy

Řízení zásobování

Poskytuje podporu pro materiální zabezpečení vojsk s cílem vytvořit optimální podmínky pro plnění úkolů ozbrojených sil při dodržení stanovených finančních a hmotných limitů.
Subautonomní částí je softwarový nástroj pro kodifikaci materiálu podle pravidel Kodifikačního systému NATO, který zajišťuje jednotnou identifikaci materiálu nejen v armádě daného státu, ale ve všech státech zapojených do Kodifikačního systému NATO.

Údržba výzbroje a techniky

Poskytuje podporu pro plánování a vedení provozu, pro plánování údržby a oprav techniky při dodržení stanovených technických standardů a norem, kapacit opravárenských zařízení, lidských a finančních zdrojů.

Řízení logistiky

Poskytuje podporu pro základní řídící činností, které v ozbrojených silách zabezpečují dosažení efektivnosti a hospodárnosti v uspořádání organizačních struktur, logistických procesů, logistických vztahů a zdrojů.


Stáhnout leták